Tag: Thiết kế poster

Thiết kế poster cần lưu ý những gì
Việc thiết kế poster đòi hỏi designer chủ động giàu ý tưởng sáng tạo, thể hiện tư duy độc đáo.